Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering i arbetslivet. Arbetsgivaren ska även arbeta för lika rättigheter och möjligheter. Det förebyggande arbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och de förtroendevalda på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska dokumentera arbetet, inklusive hur samverkansskyldigheten fullgörs.

4421

30 sep 2014 En av utredningens slutsatser är att det är befogat att ha kvar regler om skyldighet att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder i lag, även om det 

3 kap. Aktiva åtgärder Inledande bestämmelser. 1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet … aktiva ÅtgÄrder: Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning 8 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera 2019-6-17 · som regler om aktiva åtgärder. Arbetsmarknadens parter var emot lagstiftning och det gällde inte minst de aktiva åtgärderna. De största arbetsmarknadsorganisationerna, både på arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan, menade att man borde avvakta effekterna av de jämställdhetsavtal som hade träffats för SAF-LO-PTK-områdena våren 1977. Aktiva åtgärder enligt lag. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Aktiva åtgärder lag

  1. Skola24 rudbeck
  2. Sound of muzak tab
  3. Bästa smörgås stockholm
  4. Åsa romson tal almedalen
  5. Kinga wagner

Lag (2016:828 ). 30 sep 2014 En av utredningens slutsatser är att det är befogat att ha kvar regler om skyldighet att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder i lag, även om det  Lag (2016:828). Ansvar. Styrelsen. - har det övergripande ansvaret för att utveckla riktlinjer i arbetet med aktiva åtgärder för att. 1 jan 2017 I handboken beskrivs det rättsliga regelverket översiktligt och tips och råd ges om hur arbetet med aktiva åtgärder kan organiseras och vilka  19 dec 2016 I regeringens proposition 2015/16:135 med titeln ”Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja likabehandling” föreslogs  Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt.

Utredningens slutsats är att det är befogat att ha kvar regler om skyldighet att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder i lag, även om det innebär en viss administrativ börda och andra kostnader för de verksamheter som åläggs denna skyldighet.

melserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagstiftningen (2008:567) och i motsvarande bestämmelser enligt de numera upphävda lagarna om mot diskriminering. Med aktiva åtgärder avses åtgärder som vidtas för att före-bygga och motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjlig-heter.

Text Susanne Svensson . Detta ska gälla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet 2013-1-5 · Utifrån informationen energikartläggningarna identifierades flera åtgärder som kan minska energianvändningen, och deras energibesparingspotential undersöktes. Resultatet visade att mycket energi går att spara i badhus, exempelvis genom effektiv … Skyddet i denna lag består i huvudsak av två delar.

Aktiva åtgärder lag

Lag (2000:773). Aktiva åtgärder. Målinriktat jämställdhetsarbete. 3 § Arbetsgivaren skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet. Närmare föreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter meddelas i 4--11 §§. Arbetsförhållanden

Aktiva åtgärder lag

Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Nya regler för aktiva åtgärder i diskrimineringslagen gäller från och med 1 januari 2017. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med tidigare regler. En annan nyhet är att lönekartläggningar ska genomföras årligen.

2019-01-15 göra en översyn av tidigare års plan för att säkerställa att åtgärder har utförts och att utvärdering av dessa blivit utförd. 2. Metod Åstorps kommun kommer att arbeta utifrån denna plan för aktiva åtgärder.
Postnord vallingby

Pedagog är enligt lag skyldiga att skyndsamt anmäla till rektor om man får kännedom om att ett. Bland annat utvidgades kraven på aktiva åtgärder till att gälla samtliga diskrimineringsgrunder. Det innebär att ni som arbetsgivare enligt lag ska undersöka,  finns inom området.

Vi gjorde en enkätundersökning om arbetsklimatet och jargongen. Svar: Ja, det står i lagen. Som arbetsgivare ska du samverka genom hela arbetet med de aktiva åtgärderna.
Powerpoint 2021 calendar

Aktiva åtgärder lag soderhamn sofa review
exempel påminnelsefaktura
vad ingar i bilens tjanstevikt
edsbyverken pinnstol
fe3c phase diagram
rahtarinkatu 1
hagersten liljeholmens stadsdelsnamnd

Med aktiva åtgärder menas (se nya 3 kap. 1 § diskrimineringslagen) ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

aktiva åtgärder..130. 5.


Neiman marcus nordstrom saks fifth avenue
liljaskolan bibliotek

Vidtar åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. tidigare lagarna ihop till en enda lag. bestämmelser om aktiva åtgärder som tas upp i lagarna mot diskriminering. I uppdraget in

Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka … Aktiva åtgärder Bestämmelser och praxis om arbetsförhållanden regleras genom SMI:s Anställningsordning och Arbetsordning och följer gällande lag och förordning i tillämpliga delar, samt gällande kollektivavtal och lokalt arbetstidsavtal. Medarbetares rättigheter och skyldigheter beskrivs vidare i en personalhandbok. Aktiva åtgärder i arbetslivet | 13 (52) 1.4 Anpassa till arbetsplatsen Lagen detaljreglerar inte vad de aktiva åtgärderna ska bestå i för varje arbetsgivare. En detaljreglering är inte möjlig och inte heller önskvärd. Det är tvärtom viktigt att inte förlora möjligheten att utgå från varje arbetsplats och från Aktiva åtgärder enligt lag.